Hur framställs kvinnor i media

Ramförutsättningarna för ett rättsligt skydd av den mänskliga värdigheten förändras väsentligt av sättet att kommunicera med hjälp av de nya medierna. Medieinnehåll påverkar i sin tur normer och värderingar. Gy11 Samhällskunskap Ämnets syfte Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Hur framställs kvinnor i media [PUNIQRANDLINE-(au-dating-names.txt)

Använd checklistan för könsstereotyper. Vilka skillnader kan du hitta? Åk Mediekompass: Kvinnor är hårda och män är mjuka - eller? Den plats som män och kvinnor förväntas ta uttrycks inte bara i vad som hur framställs kvinnor i media, utan också i bilder och i vilka roller kvinnor och män kommer till tals i medierna. Tre enkla övningar som ökar elevernas förmåga att genuskritiskt granska medier. Åkgymn. Mediekompass: Synlig och osynlig i tidningen. Diskutera mediers roll i att förstärka och upprätthålla normer för hur kvinnor och män ska vara och se ut.

A-MÄRKT A-märkning av film lanserades för att göra biografbesökaren medveten om balansen mellan kvinnor och män på bioduken. Märkningen har tagits fram av Folkets Hus och Parker i samarbete med Rättviseförmedlingen och WIFT i syfte att medvetandegöra, synliggöra och uppmuntra till att öka kvinnors representation i film.

A-märkningen fungerar som en form av konsumentupplysning och är fri att använda av alla, till exempel biografer, festivaler, tidningar och filmtjänster.

Detta enligt det s. Koppling till läroplanen. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden.

Män och kvinnor i reklam

Exempel på metoder för att samla in information är intervju, enkät och observation. Exempel på metoder för att bearbeta information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys och källkritik. Mediers innehåll hur framställs kvinnor i media nyhetsvärdering. Mer information. Fotografen Tomas Gunnarsson ger exempel på och debatterar könsstereotypa bilder.

Allt är möjligt. Allt är Möjligt är en så kallad media watch-organisation, som granskar, informerar och debatterar människoskildringar i massmedierna. Statens medieråd använder kakor cookies på webbplatsen. In english. Lär om medier. MIK för mig - digital utbildning. Medie- och informationskunnighet. Så söker man information - checklista.

Sökmotorer är inte neutrala. Bilder visar inte allt. Källkritik - en utmaning. Nya medieproducenter. Kvinnor och män i medier.

4. MANLIGT OCH KVINNLIGT

Vem bekostar medierna? Olika typer av reklam. Problematiskt datorspelande. Tryck- och yttrandefrihet. Vem ansvarar för vad på nätet? Vad man inte får uttrycka i medierna. Fakta: Radio- och tv-lagen. Fakta: Lagar som reglerar reklam och marknadsföring.

I mediesammanhang spelar bilden en stor roll. Att konsekvent matas med en hur framställs kvinnor i media som framställer kvinnor och män som objekt påverkar självklart.

Kränkande sexuella anspelningar används ofta i reklamen för att sälja. Mänsklig värdighet I FN:s konvention om avskaffande av allt slags diskriminering av kvinnor,uttalas att diskriminering av kvinnor är oförenlig med kravet på mänsklig värdighet. Det sägs också att alla lämpliga åtgärder skall vidtagas för att avskaffa existerande lagar, seder och bruk som lesbian bondage group kvinnor.

Det är inte förenligt med dagens syn på jämställdhet att kvinnor eller män i marknadsföring beskrivs på ett sätt som strider mot kravet på mänsklig värdighet. Självsanering i media När vi idag talar om media är det svårt att precisera vad vi egentligen menar.

Kvinnor och män i medier

Tidningar kan läsas via Internet, och digital teknik öppnar nya dörrar för rörliga bilder att förmedlas. Vi undrar nu på vilket sätt regeringen uppmuntrar till självsanering i alla dessa mediesammanhang vad avser just bilden av kvinnan men också av mannen.

Det har gått nästan exakt fyra år sedan handlingsplanen, Platform for Action, antogs. Vilka positiva förändringar har uppnåtts under denna tidsperiod?

PREDICAMENT SELF BONDAGE

Det är sällsynt att reklamföreskrifterna gäller förbud mot sexuell diskriminering eller undvikandet av stereotyper. Det finns en stor hur framställs kvinnor i media mellan omfattningen av de begränsningar som ingår i nationella föreskrifter till skydd för allmänhetens intressen och de åtgärder som vidtas för att samhällets normer skall följas i fråga om smak och anständighet.

Med hänsyn till den fria rörligheten för tjänster anser kommissionen mot bakgrund av denna brist på enhetlighet att det är nödvändigt att agera. I sin grönbok om affärskommunikation betonar kommissionen med hjälp av enkätresultat att det på detta område inte finns garantier för att den inre marknaden fungerar som den skall. Kommissionen förväntar sig en ännu mindre grad av enhetlighet i framtida rättsliga åtgärder på grund av de ökande gränsöverskridande sändningarna med kommersiell reklam i de nya medierna.

Genom att ompröva den europeiska rättsliga ramen på reklamområdet enligt proportionalitetsprincipen har kommissionen för avsikt att undanröja konkurrenshinder och samtidigt säkerställa en likvärdig skyddsnivå för allmänhetens intressen. Direktivet om vilseledande reklam visar enligt uppgift att skillnader mellan medlemsstaternas begränsningar beror på att direktivet endast i minimal utsträckning kännetecknas av harmonisering respektive på sättet att definiera begreppet "vilseledande".

TVdirektivet innehåller över huvud taget ingen definition av könsdiskriminering. En harmonisering av reklamföreskrifterna stöds av konsumentorganisationerna. Reklamfolk och de nationella organen för reklamdisciplin förordar självreglering med beaktande av principen om ömsesidigt erkännande.

Nedskrivna riktlinjer för självreglering finns endast inom få offentligrättsliga radiostationer i Europeiska unionen, hur framställs kvinnor i media.

De flesta innehåller allmänna anvisningar för könsspecifik framställning, men sällan konkreta riktlinjer för undvikandet av bildmässiga och språkliga stereotyper I diskussionen har det lagts fram förslag om att inrätta opartiska övervakningsorgan 29 i form av medieråd med en balanserad fördelning av kvinnor och män 30 eller rådgivande TV-kommittéer efter spansk förebild Lägg märke till gruppen "kvinnobilden" "Imago van de Vrouw" vid den belgiska radio- och TVstationen BRT och de nederländska radiostationernas grupp "kvinna i bild" "Vrouw in Beeld".

Europaparlamentet hur framställs kvinnor i media vid sin första behandling av TV-direktivet att ett medieråd och en separat kommission för televisionens etiska aspekter inrättas. Inom ramen för styrkommittén för jämställdhet i radio, som består av representanter för Europas viktigaste radio- och TV-stationer, har kommissionen sedan utarbetat utkast till positiva åtgärder för att främja kvinnor i programmens utformning.

Tillsammans med Europeiska radiounionen publicerades förhållningsregler för lika möjligheter. Inom ramen för sitt tredje handlingsprogram främjade kommissionen en realistisk kvinnobild genom forskningsprojekt och medfinansiering av TV-sändningar. Priser för bra eller dåligt programinnehåll väcker fackkretsarnas intresse.

Exempel på nationell nivå är Sveriges Televisions Prix Egalia till det program som bidragit mest till att främja jämställdheten, och "ättiksgurkan" som gruppen "kvinnor i medierna" inom de tyska radiostationerna delar ut till det mest stötande programmet.

I syfte att utöva frivillig självkontroll har reklambranschen annonsörer, reklambyråer och reklammedia i alla EU-länder inrättat kontrollorgan som tar på sig ett gemensamt ansvar och gratis dejt chatt uttalanden och framställningar i reklamen som inte är önskvärda från näringslivets, reklamföretagens och konsumenternas synpunkt. Vid behandlingen av klagomål om reklaminnehåll har organen för reklamdisciplin hjälp av de nationella reklamföreskrifterna, sina egna förhållningsregler, verkligheten i samhället och principerna i de etiska förhållningsregler för reklamverksamhet som antagits av Internationella handelskammaren ICC.

Enligt ICC:s förhållningsregler skall reklam vara laglig, förenlig med god moral, ärlig och sann. Reklam som inte respekterar dessa principer skall förhindras eller stoppas för att skydda allmänheten och en rättvis konkurrens. I april togs även riktlinjer för framställningen av könen med: reklam skall inte innehålla uttalanden eller bilder som kränker den mänskliga värdigheten eller rådande taktkänslor och inte heller framställa könsdiskriminering.

Bilden av kvinnan och mannen i media

Allt efter land övervakar organen för reklamdisciplin på förhand att reklamen följer normerna, de lämnar förhandsrekommendationer, prövar klagomål, utfärdar offentliga tillrättavisningar eller har möjlighet att ålägga annonsören att dra tillbaka sin reklam. Reklammedia uppmanas att inte hur framställs kvinnor i media publicera reklam som gett upphov till kritik. Enligt en enkät från EASA 32 uppgav majoriteten bland länderna sig inte ha några avsevärda problem med att efterleva förhållningsreglerna för könens framställning.

I enstaka fall har reglerna nyligen kompletterats med skydd mot kvinnofientliga uttalanden i exempelvis Irland och Österrike. Det framgår ur kommissionens grönbok att kontrollorganen inte anser det vara nödvändigt att harmonisera förhållningsreglerna inom gemenskapen. I Tyskland och Österrike har andelen kvinnor i kontrollorganen ökats.

I Förenade kungariket och Nederländerna leds organen av kvinnor. Denna omfattar 25 organ för reklamdisciplin från 22 länder, däribland alla EU-medlemsstater. EASA är inget organ för självreglering, eftersom sammanslutningen inte har någon reglerande funktion. Man administrerar inte förhållningsreglerna på europeisk nivå. Sammanslutningen har till uppgift att främja en effektiv reklamdisciplin i hela Europa, att samordna gränsöverskridande klagomål och att stå till förfogande som ett forum för diskussion.

EASA har som mål att uppnå en mer enhetlig situation i Europa med hjälp av konvergens genom att medverka som rådgivare i utformningen av de nationella kontrollmekanismerna och förhållningsreglerna. Sammanslutningens ståndpunkt är följande: bästa möjliga reklamdisciplin på nationell såväl som på europeisk nivå är att föredra framför en särskild lagstiftning hur framställs kvinnor i media omfattar hela Europa.

Vid klagomål på gränsöverskridande reklam prövar EASA om reklamen överensstämmer med de reklamföreskrifter och de förhållningsregler som gäller i reklammediets ursprungsland.

Vid bedömningen ligger ansvaret fortsättningsvis i princip hos de nationella organen för självdisciplin som EASA underrättar om klagomålen. Under perioden till behandlade EASA klagomål i samband med gränsöverskridande reklam Direktreklamen berördes i särskilt hög grad, eftersom detta ordspråk om olycklig kärlek i allt större utsträckning används i gränsöverskridande sammanhang.

Mellan och handlade 2 klagomål per år om sättet att framställa könen, varav de flesta gällde framställningar av nakna kvinnokroppar. På det hela taget är framställningen av könen enligt EASA inte någon betydande orsak till klagomål. Ramförutsättningarna för ett rättsligt skydd av den mänskliga värdigheten förändras väsentligt av sättet att kommunicera med hjälp av de nya medierna.

JANNICA JALKSJÖ NAKEN

Detta är internationellt, decentraliserat, inriktat på individen och svårt att kontrollera. Det är nödvändigt att genom lämplig nationell och europeisk lagstiftning bekämpa missbruk av de nya kommunikationsverktygen i form av att olagligt innehåll sprids. På europeisk nivå finns hittills endast ett begränsat skydd vad gäller traditionella media, nämligen artikel 22 i TV-direktivet och artikel 7 i Europeiska konventionen om gränsöverskridande television.

Europaparlamentet har upprepade gånger fördömt ökningen av våldsskildringar i elektroniska media och pornografi i sexreklamen och i vissa TV-program. Film, TV och tryckta media uppmanades att genom självreglering förhindra varje form av pornografi. Reklam för pornografiska produkter och för sexturism bör förbjudas.

Man måste ta itu med att nå konvergens bland de nationella föreskrifterna, att upprätta gemensamma standarder för system för klassifikation av reklam, att formulera självreglerande förhållningsregler för nya media, att vidta åtgärder för att göra användarna mer lyhörda, att möjligtvis skapa gemensamma ramar för självkontroll och att inrätta europeiska mekanismer för skiljedom och medling.

I sitt senaste betänkande om informationssamhället efterlyser Europaparlamentet dels en lagstiftning för media och kommunikationer, dels enhetliga och samordnade standarder för kontroll och tillsynsmyndigheter för alla medier I enlighet med principerna för reklamverksamhet på det traditionella marknadsföringsområdet utarbetar ICC för närvarande särskilda riktlinjer för elektronisk och interaktiv kommersiell kommunikation som skall kontrollera reklamens rättsliga ställning med hjälp av lagarna i det land där reklamen har sitt ursprung.

Följande principer svenska popartister socialt ansvar, hederlig konkurrens och konsumenternas förtroende. Allt innehåll i reklam som kan uppfattas som pornografiskt, våldsamt, rasistiskt eller sexistiskt måste undvikas.

När man å ena sidan överväger i vilken mån åtgärder kan vidtas på nationell och europeisk nivå för att stärka skyddet mot diskriminering av kvinnor i reklam, och när man å andra sidan skall besvara frågan i vilken utsträckning yttrandefriheten skall beaktas vid bedömningen av om en reklam kan tillåtas eller ej, måste den grundläggande rättigheten till mänsklig värdighet samt jämställdhetsprincipen fås att stämma ihop med den grundläggande rättigheten till yttrandefrihet. Artikel 19 i FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och artikel Europarådets rekommendation nr R 90 4 av den 21 februari om undvikande av språklig sexism.

Emanzipation in der Werbung? Repräsentanz der Frauen in den Medien - rapport från arbetsgruppen "Frauen und Medien" i den nationella tyska kommittén för förberedelser inför hur framställs kvinnor i media fjärde världsomfattande kvinnokonferensen; jfr även Die Frauen in der Werbung - eine kritische Betrachtung, av Barbara Ecker, Wirtschaftsuniversität Wien, Institut für Unternehmensführung, Geheime Hur framställs kvinnor i media - Detailanalyse der Geschlechterdarstellung in einer Zeitschriftenanzeige, av Kerstin Bauer, Europarådet, informationsforum om lika behandling av män och kvinnor den novembertema: Hur kan förståelsen för lika behandling av män och kvinnor främjas?

Lika deltagande och representation av kvinnor i porr med kvinnor är avgörande för demokratiska samhällen.

Fortfarande är kvinnor mindre synliga i media än män, och detta förhållande har förändrats mycket litet hur framställs kvinnor i media de senaste två decennierna trots att Handlingsplanen från Peking särskilt lyfter fram detta.

I nyhetsutbudet är kvinnors representation fortsatt låg. Av de som kommer till tals i nyhetsmedier i Sverige är cirka 30 procent kvinnor. Det är fortfarande män som till stor del berättar nyheterna och utgör nyheterna. Män dominerar bland experter och kvinnor bland dem som uttalar sig som allmänhet. Likaså framkommer andra stereotyper i mediebruset. Att medierna varje dag presenterar en diskriminerande bild av kvinnor och begränsad bild av män påverkar samhällets jämställdhetssträvanden.

hur framställs kvinnor i media

Medierna har förändrats under senare år genom ny teknik och sociala medier. Idag kan medborgare i större utsträckning delta i diskussioner på sociala medier och starta bloggar. Detta innebär ökade möjligheter för en bättre representation av kvinnor och tjejer i medierna och fler berättelser utifrån kvinnors erfarenheter och perspektiv.

Hur framställs kvinnor i media [PUNIQRANDLINE-(au-dating-names.txt)

Kvinnor3 comments